• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Podmienky prijatia občana

Život bežne prináša obdobia, kedy sa človek ocitne v ťažkej životnej situácii (kríze) a potrebuje túto situáciu riešiť.   Ak máte pocit, že  Vy alebo niekto vo Vašej blízkosti má problém so zabezpečením nevyhnutných podmienok, potrebných na uspokojovanie základných životných potrieb a potrebuje pomoc pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie, obráťte sa s dôverou na nás! 

Zariadenie sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia zabezpečuje sociálne služby podľa §§ 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách v znení neskorších predpisov celoročnou formou pobytu zdravotne postihnutým občanom:

     • v Domove sociálnych služieb – s duševnými poruchami a poruchami správania,

    • v Špecializovanom zariadení – s duševnými poruchami, ktoré sú schizofrénia a schizotypové poruchy a telesnými postihnutiami, ktorými sú neurodegeneratívne ochorenia (Huntingtonova choroba).


Informácie o postupe požiadania o sociálnu službu radi poskytneme aj telefonicky, prípadne osobne v pracovných dňoch: 

vedúca SZÚ: +421474308318

sociálny pracovník: +421474308317, +421474308319


V prípade záujmu o poskytnutie informácií v maďarskom jazyku sa môže žiadateľ telefonicky obrátiť na sociálne pracovníčky ZSS Salustia-SZSZI Salustia:

Mgr. Silviu Györgyikovú: +421474308317

Mgr. Máriu Víziovú: +421474308317


Ako postupovať pri vybavovaní zabezpečenia sociálnej služby

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a § 4 VZN BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v zmysle dodatkov a smernice č. 005/2018/OSSZ - Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.
Poradovník čakateľov:

Poradovník čakateľov:

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 144 kB [pdf]
  2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 30 kB [pdf]
  3. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 109 kB [pdf]
  4. Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa 44 kB [pdf]
  5. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu 27 kB [pdf]
  Postup prijatia občanov do zariadenia 352 kB [pdf]

Mohlo by Vás zaujímať: