• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Možnosti darovania

Pri poskytnutí sponzorských darov s cieľom zlepšenia kvality života prijímateľov sociálnych služieb v zariadení a na rozvoj zariadenia (napríklad nákup zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok, nákup materiálu na výrobu predmetov v záujmovej činnosti, stavebný materiál na rekonštrukčné práce v DSS a Minizoo, zabezpečenie akcií zameraných na rozvoj sociálnej siete prijímateľov sociálnych služieb a propagáciu zariadenia, krmivo pre zvieratá v Minizoo a pod.) zo sponzorských darov, postupujte nasledovne:

Ak sa rozhodnete darovať finančný dar, zamestnanec, ktorý preberá dar, vypíše s Vami „Darovaciu zmluvu“, viď príloha č. 1. Do Darovacej zmluvy sa uvedie druh daru, spôsob a účel použitia.


Ak sa rozhodnete darovať vecný dar, zamestnanec, ktorý preberá dar, vypíše s Vami „Darovaciu zmluvu“, viď príloha č. 2. Do Darovacej zmluvy sa uvedie druh daru, spôsob a účel použitia.


Finančný alebo vecný dar sa môže použiť len na ten účel, na ktorý je určený.

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva obdarovanému a ten dar prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná.


Ak sa rozhodnete darovať finančný alebo vecný dar anonymne, vypíše sa darovacia zmluva podľa druhu daru a ako darca sa uvedie „Anonymný“.


Naše zariadenie sa zaväzuje, že darované prostriedky použije na účel, ktorý je menovaný v predmete darovacej zmluvy a na požiadanie darcu preukáže použitie finančného alebo vecného daru. S darom sa bude nakladať v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja.


Vopred Vám ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Darovacia zmluva _finančný dar 135 kB [pdf]
  Darovacia zmluva _vecný dar 134 kB [pdf]