• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Možnosti podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť možno podať:

Písomne - Na základe právoplatného Rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo ,,Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" (príloha č. 3) a spolu s prílohami uvedenými v bode 13. uvedenej žiadosti doručí do zariadenia, do ktorého chce byť prijatý, príp. aj do viacerých zariadení. 

Elektronicky - V prípade podávania elektronickej žiadosti musí žiadateľ disponovať tzv. elektronickým podpisom, teda aktuálnou identifikačnou kartou s čipom a aktuálnym softvérovým a hardvérovým vybavením.