• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Záujmová činnosť

Život v našom zariadení môžeme charakterizovať ako bohatý a rôznorodý, ktorý v plnom rozsahu zohľadňuje špecifické potreby, schopnosti a záujmy všetkých prijímateľov SS. Našim klientom ponúkame prostredníctvom rôznych aktivít zmysluplné využívanie voľného času formou záujmových terapeutických činností. S cieľom zmysluplného trávenia voľného času a udržania si duševnej sviežosti a kvality života, umožňujeme klientom zapojenie sa do aktivít formou krúžkov, či kultúrneho vyžitia na podujatiach organizovaných v rámci zariadenia alebo mimo neho. Dobré medziľudské vzťahy v komunite posilňujeme posedeniami v záhrade areálu, spojenými s grilovaním a spevom. 

Spoločne trávime sviatky Veľkej noci a Vianoc, oslavujeme jubilantov, či organizujeme vychádzky do blízkeho okolia. PSS je k dispozícii aj knižnica a spoločenské hry. Pre stimuláciu mobility organizujeme rôzne športové podujatia, prípadne pracovné aktivity v záhrade, do ktorých sa klienti zapájajú dobrovoľne podľa svojich možností a záujmu. PSS sa podieľajú na chode života a spolurozhodovaní v zariadení prostredníctvom svojich zvolených zástupcov. Ich zapojenie sa do diania zvyšuje pocit spokojnosti a spolupatričnosti. Adekvátna pozornosť je venovaná aj duchovným potrebám klientov, s možnosťou účasti na pravidelných nedeľných bohoslužbách:

Rehabilitácia:

Na jednotlivých oddeleniach poskytujeme rôzne terapeutické postupy podľa individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby. Cieľom terapeutických postupov je prechod z pasívneho na aktívne bytie, rozvoj jemnej a hrubej motoriky s využitím individuálneho prístupu docieliť rozvoj hybnosti horných a dolných končatín, zvládanie sebaobslužných a hygienických návykov, orientácia v priestore, rozvoj komunikácie, spôsob prejaviť emócie a pod. Zariadenie je vybavené rôznymi rehabilitačnými i rekreačnými pomôckami: Sonopulz, Endomed, Posilovňa RM 7000, Stepper mini SO1, Rotoped in SPORTline Venus, Eliptical in SPORTline Atlanta White, Pinpongový stôl in SPORTline MOVE, Prístroj šlapací, Posiľňovací stroj PERFORM, Gymnastické a masážne lopty, žinenky, Horské slnko, Bio-lampa, Lavaterm, Prístroj na rozcvičovanie kĺbov hornej končatiny, Posilňovač brušných svalov.

Rekreácia a šport:

Pravidelne organizujeme voľnočasové aktivity, poznávacie výlety, rekreačné pobyty. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zúčastniť sa na kultúrnych podujatiach. Navštevujeme priateľov z družobných zariadení sociálnych služieb nielen zo SR ale aj zo zahraničia - organizujeme spoločné programy. Každoročne sa naši prijímatelia sociálnej služby zúčastňujú športových súťaží, ako sú futbalové, stolnotenisové a šachové turnaje.

Aktivity podporujúce integráciu PSS do spoločnosti:

Medzi činnosti v rámci integrácie patria: sprevádzanie prijímateľov sociálnej služby na nákupy, do cirkusu, na rôzne spoločenské akcie, výstavy prác našich prijímateľov aj mimo zariadenia, umožnenie prijímateľom samostatne cestovať do blízkeho okolia v rámci vychádzky, vybavovanie na úradoch, návšteva kina, návšteva mestskej knižnice s možnosťou vypožičiavania kníh. Zo zoznamu nemôžeme vynechať nácvik varenia, pečenia a stolovania, patriaci do činností, ktoré v značnej miere skvalitnia úroveň sebaobslužných činností. Na integrácií spolupracujú s našim zariadením aj žiaci základných a materských škôl. U prijímateľov s vyššou mierou samostatnosti je obľúbené osvojenie si a rozširovanie zručností pri práci PC a internetom. Prostredníctvom informačných technológií sa uľahčila komunikácia prijímateľov aj s rodinnými príslušníkmi (e-mail, web kamera, sociálne siete).

Kreatívna dielňa:

Práca v kreatívnej dielni je prispôsobená osobnosti a postihnutiu PSS. Je rozpracovaná do čiastkových cieľov, založená na rozvíjaní jemnej a hrubej motoriky. Okrem rozvíjania pracovných zručností a návykov sa tu rozvíja aj vytrvalosť, výchova k disciplíne, hygiene, bezpečnosti pri práci a schopnosti spolupracovať v kolektíve. Snahou odborných zamestnancov v kreatívnej dielni je docieliť maximálnu starostlivosť o PSS v pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života. Prostredníctvom zapájania sa do zmysluplných a tvorivých činností sa rozvíjajú motorické, kognitívne a komunikačné schopnosti, ich zručnosti a návyky, vhodné spojenie slova, zrakovej a pohybovej aktivity. Zhotovujú drobné predmety z papiera, z textílie, z dreva, z cesta a ďalších vhodných materiálov.

Keramická dielňa:

Práca v keramickej dielni pôsobí na všestranné rozvíjanie osobnosti prijímateľa sociálnej služby, pracuje sa tu individuálnou alebo skupinovo formou. Princípom aktivity je vzbudzovať záujem o prácu, správne využívať voľný čas a odstrániť negatívne prejavy správania. Dosiahnutie cieľov zabezpečujeme individuálnym prístupom, preferovaním názornej metódy a aplikovaním humanistickej výchovy. Práca v dielni je založená na báze dobrovoľnosti a možnosti výberu činnosti. V keramickej dielni je najčastejšie využívaný pracovný materiál hlina, glazúra, ale aj papier a iný. Výrobky sa tu povrchovo upravujú glazúrou a farbami. Hotové výrobky sa vypaľujú v peci a realizuje sa ich predaj na rôznych výstavách, alebo slúžia ako darček pri rôznych príležitostiach.

Liečba hudbou:

Improvizovaná hudba poskytuje priestor otvoriť sa dôležitým vzťahom. Cez zmyslovú rovinu zjemňuje vnímanie seba i vnímanie ľudí navzájom. Hudba nás rozochvieva a pozýva, aby sme sa rozozvučali vo vzťahoch k sebe a k iným ľuďom. Našim cieľom je doviesť našich PSS k hlbším osobným zážitkom a zoznámiť ich s rôznymi možnosťami sebavyjadrenia a komunikácie prostredníctvom hudby, pohybu, rytmu, tanca a spevu. Obsahom týchto aktivít sú psychodynamické hry s hudbou, výrazový tanec, hra na telo, rytmické cvičenia, dychové cvičenia, ale aj zameranie pozornosti na prirodzené i umelé zvuky okolitého prostredia. Počúvaním hudby si PSS všíma svoje vnútorné pocity vyvolané hudobnou ukážkou a má možnosť ich následného spracovania v skupinovej, či individuálnej psychoterapii.

Liečba pomocou koňa:

V hippocentre prijímatelia sociálnej služby pomáhajú pri práci s koňmi, čistia stajne, ošetrujú kone, učia sa ako ich kŕmiť, vodiť, nasadiť na nich... Jazda na koni im pomáha uvoľniť stuhnuté svalstvo, precvičuje telo i zmysly. Okrem fyzického pôsobenia koní má jazdenie a samotná prítomnosť koňa ohromný vplyv na psychické a mentálne zdravie, sebavedomie, dôveru. Výrazne pomáha dospelým s diagnózou skleróza multiplex, schizofrénia, neurotické poruchy a podobne. Jazda a cviky na koňoch pomohli už viacerým, starším i mladším.

Arteterapia:

V našom zariadení individuálne schopnosti môžu PSS rozvíjať prácou vo výtvarnej dielni, kde sa pracuje so širokým spektrom materiálov. Využívajú sa tu rôzne metódy a výtvarné techniky. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebavyjadrenia, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie obtiaží chorého človeka. Aktivity realizujeme vo výtvarnej dielni, v keramickej dielni, pod altánkom v záhrade...

Krúžok dramatickej tvorby:

V našom zariadení v rámci terapie sa vykonáva aj kultúrno-záujmová činnosť, ktorá slúži na vyplnenie voľného času a spríjemnenie pobytu v domove. V rámci tejto činnosti sa nacvičujú kultúrne programy ku ktorým prijímatelia sociálnych služieb vlastnoručne zhotovujú kostýmy a kulisy. S nacvičenými programami chodia vystupovať na rôzne súťaže, kultúrne podujatia, do iných zariadení, na základe pozvania na Dni obcí, čo tiež slúži k ich ľahšej integrácii do spoločnosti. Pri týchto príležitostiach získavajú nové známosti, nových priateľov, s ktorými potom udržiavajú kontakt.

Uctenie náboženských a ľudských hodnôt:

Uspokojovanie spirituálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby nezostáva ľahostajnou témou. Vychádzajúc v ústrety duchovným potrebám dbáme o rešpektovanie náboženskej slobody, čím sa snažíme vytvárať priaznivé podmienky pre slobodný náboženský prejav a život našich prijímateľov. Niekoľkokrát ročne navštevuje naše zariadenie duchovný otec a formou posedenia a rozhovoru prijímatelia hľadajú zmysel života (uvedomenie si svojho bytia, svojej nezávislosti, smrteľnosti, existenciálne problémy človeka) a potrebu morálky (súhrn morálnych zásad, ktoré musí človek rešpektovať, ak chce žiť v spoločnosti). Pri príležitosti Veľkonočných a Vianočných sviatkov sa prijímatelia zúčastňujú svätej spovede a omše priamo v zariadení. V priebehu roka im ponúkame možnosť navštevovať sväté omše v dedine. Pri svojpomocne vybudovanej kaplnke prebieha posledná rozlúčka so zosnulými prijímateľmi. Našim želaním je, aby sa aj títo ľudia rozvíjali ako plnohodnotné osobnosti, bez bariér, a tak im napomôcť aj v duchovnom rozvoji.

Priložené fotografie