• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Cenník poskytovaných služieb


Zariadenie sociálnych služieb Salustia –Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia


CENNÍK SLUŽIEB

za poskytované sociálne služby v Zariadení sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, platný od 01.02.2024


Sociálne služby sa poskytujú prijímateľom sociálnych služieb (ďalej len PSS) Zariadenia sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Výška úhrady za poskytované služby sa stanovuje podľa Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, s prihliadnutím na príjem PSS, ktorému po zaplatení úhrad za služby, musí zostať zákonom stanovených 25 % sumy životného minima, t.j. od 01.07.2023 do 30.06.2024 je to suma 67,22 eur.


ODBORNÉ ČINNOSTI

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby - v závislosti od stupňa odkázanosti  fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu, vydaného BBSK.

Výška úhrady sa určuje podľa § 5 ods. 1 písm. a/ VZN BBSK:


Domov sociálnych služieb

  • • pre celoročnú pobytovú formu:
Stupeň odkázanostiVýška úhrady za odkázanosť
V.2,70 eur na deň
VI.3,40 eur na deň


Špecializované zariadenie

  • • pre celoročnú pobytovú formu:
Stupeň odkázanostiVýška úhrady za odkázanosť
V.2,90 eur na deň
VI.3,60 eur na deň


OBSLUŽNÉ ČINNOSTI

Stravovanie - je pre PSS Zariadenia sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia zabezpečené prostredníctvom vlastnej kuchyne, strava sa vydáva 5 x denne. Úhrada za stravovanie sa skladá z úhrady za stravnú jednotku (náklady na suroviny) a z úhrady za režijné náklady na prípravu stravy vo výške 30 % zo stravnej jednotky.


Racionálna strava: 

    • výška stravnej jednotky podľa § 6a ods. 11 VZN BBSK je 4,32 eur na deň

    • výška režijných nákladov podľa § 6a ods. 10 VZN BBSK je 1,30 eur na deň

    • úhrada spolu za stravovanie predstavuje na deň sumu 5,62 eur


Diabetická a iná diétna strava:

    • výška stravnej jednotky podľa § 6a ods. 11 a 12 VZN BBSK je 5,19 eur na deň 

    • výška režijných nákladov podľa § 6a ods. 10 VZN BBSK je 1,56 eur na deň

    • úhrada spolu za stravovanie predstavuje na deň sumu 6,75 eur


Bezlepková a bezlaktózová strava:

    • výška stravnej jednotky podľa § 6a ods. 11 a 12 VZN BBSK je 5,62 eur na deň 

    • výška režijných nákladov podľa § 6a ods. 10 VZN BBSK je 1,69 eur na deň

    • úhrada spolu za stravovanie predstavuje na deň sumu 7,31 eur


Ubytovanie

Zariadenie je umiestnené v piatich samostatných budovách so spoločným dvorom. Rozloha celého areálu, vrátane rozsiahleho parku, je viac ako deväť hektárov, z toho dva hektáre zastavaná plocha. Prijímatelia sociálnej služby v Zariadení sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia sú ubytovaní na základe dohody v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách. Ubytovanie sa poskytuje s prihliadnutím na možnosti zariadenia a požiadavky PSS.

Úhrada za bývanie: sa platí podľa veľkosti podlahovej plochy pripadajúcej na jedného PSS = 0,15 eur/m2 podľa  § 6b ods. 3 písm. a) VZN BBSK


V zmysle § 6b ods. 5 písm. a/VZN BBSK úhrada za bývanie sa zvyšuje na deň na prijímateľa o:

    • + 0,60 eur/deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ, 

    • + 0,30 eur/deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia,

    • + 0,00 eur/deň, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja prijímatelia

V zmysle § 6b ods. 6 VZN BBSK:

    • + 0,10 eur/deň za užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia,


Denná sadzba za vecné plnenia spojené s bývaním podľa § 6b ods. 7 písm. a/ VZN BBSK:

   • Základná, ak obytná jednotka nie je vybavená vlastným meračom elektrickej energie, je 0,65 eur, 

   • Individuálna, ak obytná jednotka nie je vybavená vlastným meračom elektrickej energie, za používanie elektrického spotrebiča za individuálnu potrebu je sadzba 0,15 eur na deň. 


Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva:

    • výška úhrady za upratovanie sa určuje podľa § 6c ods. 1 VZN BBSK vo výške 0,80 eur na deň

   • výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu  bielizne a šatstva sa určuje podľa § 6c ods. 2 VZN BBSK vo výške 0,80 eur na deň


ĎALŠIE ČINNOSTI

Platené: výška úhrady sa určuje podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod č. 8 VZN BBSK utváranie podmienok na záujmovú činnosť (kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť) vo výške 0,05 eur na deň

Vyššie uvedené činnosti sú PSS poskytované ako základné služby. ZSS môže PSS na základe zmluvy poskytovať aj iné činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb, poskytovanie fakultatívnych služieb (zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, zabezpečenie tabakových výrobkov, pedikúra, manikúra, kadernícke služby, masérske služby,  športové, rekreačné zájazdy, príležitostné zabezpečenie pekárenských/cukrárenských výrobkov, preprava v súlade s internou smernicou S 08 – v prípade nepredvídaných okolností (preprava zraneného, akútne chorého PSS, ak nie je možné včas privolať vozidlo RZP, ...) alebo v prípade iných požiadaviek PSS. Úhrada  za tieto činnosti je vo výške skutočných nákladov vynaložených ZSS. 

Neplatené:

   • poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi -  PSS, ktorí si nevedia alebo nemôžu nevyhnutné ošatenie a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti zabezpečiť sami,

      • úschova cenných vecí – na základe zmluvy medzi PSS alebo jeho opatrovníkom a zariadením, ide o úschovu cenností, vkladných knižiek a pod.


S každým PSS sa pracuje na základe vypracovaného Individuálneho plánu, tak aby boli rešpektované jeho potreby, požiadavky, ale aj schopnosti a zručnosti, ktoré sa snažíme podporovať a rozvíjať.

 

Prehľad úhrad za poskytované sociálne služby

Pri stanovení výšky úhrad vychádzame zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so Všeobecným záväzným nariadením BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktorým je upravený spôsob platenia úhrad PSS za poskytnuté sociálne služby v Zariadení sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia.

Priemerná mesačná úhrada za poskytované sociálnej služby v Zariadení sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia na jedného PSS (ktorá je závislá na počte PSS na izbe) je nasledovná:

Druh sociálnej služby
Najnižšia úhradaNajvyššia úhradaPriemerná úhrada
domov sociálnych služieb379,75 eur462,20 eur421,00 eur
špecializované zariadenie398,95 eur486,10 eur442,50 eur


Aktualizované: 01.02.2024

Vypracovala: Ing. Judita Tašká